download

 

Kohila lasteaed Sipsik on munitsipaallasteasutus, mille pidajaks on Kohila Vallavalitsus. Lasteaed on avatud tööpäevadel 07.00 – 18.30, kl 18.00 - 18.30 on avatud valverühm. Kokku on lasteaias 8 rühma. 2020a 01. septembri seisuga on lasteaia nimekirjas 160 last. Meie lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks tingimuste loomine kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt on lasteaia töötajate missiooniks toetada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut, et tekiksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja arusaam tervislike eluviiside tähtsusest.
 
Meie lasteaia põhisuunad: tervisedendus ja tulevikuoskuste kujunemise toetamine.
 Meie visioon:

Sipsiku lasteaed on kaasaegne õppeasutus, kus väärtustatakse turvalist, avatud ja lapsest lähtuvat arengukeskkonda ning koostöösuhteid igal tasandil.

 

Meie põhiväärtused:

Lasteaia töötajate põhiväärtused määravad kuidas midagi tehakse. Väärtused peegeldavad organisatsiooni ideoloogiat. Lasteaia töötajate põhiväärtused on meie kokkulepped, millest tegutsemisel lähtume:

Tervisedendus – Meie jaoks on tähtis iga lapse ja töötaja tervis, pöörame igapäevaselt ja erinevate tegevuste käigus tähelepanu tervislikele eluviisidele, toitumisele ning väärtustame rohket õuesviibimist;

Koostöö – Meie jaoks on oluline koostöö igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, meeskond, kogukond, teised asutused jne). Meie tegevust juhib mõte, et oleme partnerid ja tegutseme ühise eesmärgi nimel;

Innovaatilisus – Rakendame uusi ja kaasaegseid õppemeetodeid ning -vahendeid. Oleme uuendusmeelsed ja hoiame end kursis uute suundadega hariduses;

Paindlikkus - Peame oluliseks iga lapse arengupotentsiaali toetamist ja individuaalset lähenemist. Läheneme olukordadele loovalt ja väärtustame erinevaid lahendusi – oleme kohanemisvõimelised;

Vabadus – Peame oluliseks järgida oma südant, oskust jääda iseendaks. Väärtustame otsustusjulgust, oma arvamust, iseseisvust, valikuvabadust ja vastutusvõimet, seejuures arvestame teistega.