download

     2020/2021 õppeaasta põhisuunad: 

-        Projektõppe meetodi arendamine valdavaks õppetegevusvormiks;

-        Laste une- ja puhkevajaduse erinevustega arvestamine ja erinevate puhkevõimaluste loomine;

-        Rohelise Kooli võrgustikuga liitumine. 

Kohila lasteaia Sipsik õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava ja lasteaia õppekava alusel. Lasteaed on avatud 7.00-18.30, kl 18.00-18.30 on avatud valverühmad. Õppe-kasvatustegevus Kohila Sipsiku lasteaias toimub eesti keeles.

Kogu lasteaia päeva käsitletakse sujuva protsessina, kus igapäevategevuste käigus toimub mh ka õppeprotsess. Muusika- ja liikumistegevuste ajad on fikseeritud, muud õppetegvused toimuvad mänguliste tegevuste kaudu lähtuvalt õppe- ja kasvatusvaldkondade eesmärkidest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisprotsess toetub laste huvile ning sellesse on kaasatud ka lapsed. Tegevuste läbiviimisel arvestatakse laste võimetega, eelistatakse tööd väikestes gruppides kasutades erinevaid kaasaegseid aktiivõppe meetodeid. Igas rühmas on fookuses projektõpe. Kogu õppeprotsessis on laps aktiivne osaleja, teda suunatakse tegema valikuid, arutlema ning tehtut analüüsima. Igapäevategevused on üles ehitatud nii, et laps saab ise võimalikult palju teha (toidu serveerimine ja valmistamine, koristamine, voodipesu vahetamine jms lihtsamad tegevused), nii omandavad lapsed eluks vajalikke oskusi, on iseseisvamad, kasvab vastutus- ja kohusetunne. Tegevuspesad väljaspool rühmi toetavad laste tulevikuoskuste kujunemist (koostöö, suhtlemisoskus, iseseisvus, vastutustundlikkus, probleemilahendusoskus jms). Õppetegevustes kasutatakse ka erinevaid digilahendusi.

Samuti on lasteaias fookuses tervisedendus – viibime palju värskes õhus, temaatilised üritused ja igapäevategevused. Igas rühmas toimuvad regulaarsed kehameele tegevused, neid viivad läbi rühmameeskonna liikmed vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele. 1 x nädalas toimub lisa muusika- ja liikumistegevus milles osalemine on lastele vabatahtlik. Lasteaia mitmekesise ja tasakaalustatud menüü koostab toitumisnõustaja. Samuti pöörame tähelepanu nii töötajate kui laste vaimsele tervisele. 

Lasteaia kõik rühmad on liitunud Kiusamisest vaba lasteaedade võrgustikuga ning kasutavad nimetatud metoodikat igapäevaselt. Metoodika fookuses on probleemide ennetamine läbi hoolivate suhete loomise ja laste sotsiaalsete oskuste arengu toetamise.

Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

* Keel ja kõne

* Matemaatika

* Mina ja keskkond

* Kunst

* Muusika

* Liikumine

ist2_12052259-happy-cute-litte-girl-kid-reading-book-cartoon-illustration