download

Uudised

Kohila Gümnaasiumi hoolekogu eestvedamisel toimus 2014. aasta märtsis kooli visioonipäev, kus ühes töörühmas arutleti selle üle, kuidas kohalikud ettevõtjad ja vilistlased saaksid senisest enam toetada kooli arengut. Ühe ideena toodi välja toetusfondi loomine, et võimaldada kõikidele, kes seda soovivad, toetada rahaliselt kooli tegevust.
Mõte oli väärt, et seda edasi arendada ning fondi loomiseni välja jõuda. Hoolekogus toimunud aruteludel leidsime, et toetusfond võiks laieneda kõikidele Kohila valla hallatavatale haridusastustele. Nii ongi nüüd loodud vallavalitsuse erikonto, kuhu annetades saab toetada valla lasteaedade, Kohila Gümnaasiumi, Kohila Koolituskeskuse ja Keskkonnahariduse Keskuse tegevust. 
Erikontolt saadava tuluga toetatakse õppekava rakendustegevust, laste tervist edendavat tegevust, kultuuritegevust, õpetajate täiendõpet (sh. rahvusvahelist koostööd), õpilaste teadus- ja ettevõtlusalast tegevust ning tuuakse esile silmapaistvate õpi- ja töötulemustega õpilasi ja õpetajaid. Toetuse täpsustavad kiteeriumid ja tegevused töötab välja iga asutuse hoolekogu ja avalikustab need asutuse kodulehel. Haridusasutuste kodulehtedelt on leitav ka taotlusvorm, mis on toetuste taotlemise aluseks. Hoolekogude ülesandeks on kolm korda õppeaastas kuulutada välja taotlusvoor ning peale taotluste läbivaatamist esitada vallavalitsusele ettepanek toetuste maksmiseks. 
Arveldusarve number, kuhu annetusi saab teha on: EE141010802003811002, SEB pank ning selleks, et annetus oleks sihtotstarbeline, on vajalik selgitusse märkida konkreetne asutus, keda soovite toetada.
Vallavalitsuse määrusega Kohila valla haridusasutustele toetuste taotlemise tingimused ja kord, saate tutvuda:  https://kohila.kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad
Lisaküsimuste korral võib ühendust võtta hoolekogude esimeestega, kelle kontaktid on leitavad asutuste kodulehtedelt või haridusnõunikuga reet.reispass(at)kohila.ee. 
 
REET REISPASS
Haridusnõunik    

Suur aitäh kõigile, kes andsid oma panuse jõulukohviku jaoks. Kokku kogunes 564,11 eurot, mille eest soetame lastele suusavarustust.

Alates oktoobrist 2014 toimuvad meie lasteaias robootika tegevused, kus lapsed saavad lego klotsidest (WeDo komplekt) ehitatud objektid arvutiga liigutama programmeerida . Robootika arendab laste matemaatilisi-, inseneri-, tehnoloogia- ning keelelisi oskuseid. Samuti võimaldab LEGO WeDo arendada meeskonnatööd ning luua lihtsaid, elu jäljendavaid mudeleid ning süsteeme.

Hetkel on robootika juhendaja koolitused läbinud 2 töötajat: Katrin Kurss-Tomp ja Kristina Lee.

Laste jaoks oli tegevus väga põnev ja huvitav, esimeseks katsetuseks valmisid suud liigutavad krokodillid.

Veelkord suur aitäh kõigile, kes kevadisel perepäeval andsid oma panuse robootika seadmete soetamiseks. Saime lisarahastust ka HITSAlt, kuhu vastava projekti kirjutas õppealajuhataja Kaia Välling.

1. jaanuarist 2015 muutub Kohila valla lasteaedades kohatasu

Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha kehtestamine ja maksmise kord on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1.jaanuarist 2015 tõuseb palga alammäär 390 euroni, mis toob kaasa muudatuse kohatasudes lapsevanematele. Alates 1. jaanuarist on Kohila valla lasteaedades kohatasu täiskoha puhul 39 eurot (10% palga alammäärast), pere teisele ja igale järgmisele lapsele 31.20 eurot (8% palga alammäärast) ning osaajalise kohaga lapsele 27.30 eurot (7% palga alammäärast).

Toiduraha päevamaksumuse piirmäära on otsustanud lasteasutuste hoolekogud ning see ei muutu.

Reet Reispass

haridusnõunik

Raplamaa aasta õppeasutuse juht 2014 on Kohila lasteaed Sipsik direktor Kristina Mägi:

Kohila lasteaed Sipsik on innovaatiline ja proaktiivne organisatsioon, kus iga tegevus toetab lapse arengut ja tervislikku eluviisi. Sipsiku lasteaed on esimene, kes tervisliku toitumise menüü koostamisel kasutab toitumisspetsialisti abi ja soovitusi. Lasteaed kujundab ka lapse hoiakuid ja väärtusi perekonna kõrval, korraldades koolitusi lastevanematele tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest, mille mõjuna on mitmed lapsevanemad liitunud toitumisgrupiga. Eeskuju on võtnud ja soovitusi menüü koostamisel on küsinud lasteaiad üle Eesti.

Sipsiku lasteaed on liitunud projektidega "Tervist edendav lasteaed" ja "Kiusamisest vabaks". Praegu on liitunud 5 rühma 8-st, kuid järgneval õppeaastal liituvad ka ülejäänud rühmad "Kiusamisest vabaks" projektiga.

Igal aastal korraldatakse Rapla maakonna õppeseminare, koostöövõimalusi on leitud Norra, Islandi ja Leedu lasteaiaga. Igal aastal korraldatakse uurimisseminar, kus iga õpetaja valib teema, mida ta soovib uurida, tutvustades valitud teemat ettekandena, praktilise seminarina vms. Lasteaed korraldab koolitusi ka lastevanematele.

Toimuvad laulu- ja luulepäevad, praktilised liikluspäevad, kus luuakse ehtsaid liiklussituatsioone, mida lapsed  läbi mängivad. Vanemates rühmades viiakse läbi esmaabi koolitusi.

Korraldatakse perepäevi, kus lisaks erinevatele tegevustele ja laste esinemisele on traditsiooniks saanud lastevanemate valmistatud toitude heategevuslik kohvik, mille tulu suunatakse laste arengusse ja heaollu. Sel aastal kogutakse vahendeid robootika ringi vahendite soetamiseks.

Erinevad tegevused tehakse projetide toel: näiteks KIK projektid looduse ja keskkonnahoiu teemadel, mille raames on toimunud erinevaid õppekäike; muukeelsete laste eesti keele õpe.

Propageeritakse ka erinevaid liikumistegevusi: näiteks käiakse tervisenädala raames kogu lasteaiaga jalgsimatkal, vanemad saavad degusteerida menüüd. Lisaks tavapärastele liikumistundidele tegeldakse eraldi nende lastega, kelle motoorika vajab arendamist. Kohila raamatukoguga korraldatakse rühmade kunstinäitusi.

Raplamaa aasta lasteaiaõpetaja 2014 on Kohila lasteaed Sipsik liikumisõpetaja Janika Volga:

Lisaks oma põhitööle lasteaia liikumisõpetajana leiab Janika motivatsioone ja tahet kirjutada projekte (ka rahvusvahelisi), korraldada laste väljasõite ja õppekäike keskkonnateemadel, tegelda erivajadustega lastega, seista õpetajate õiguste eest, lõpetada magistriõpingud. Ta on positiivse suhtumisega, sõbralik, innustav ja toetav kolleeg, kes hoolib väga lastest ja nende heaolust.

Janika on olnud aastaid lasteaia arendusgrupi liige, osaldedes õppekava arendustöös ja erinevate dokumentide koostamisprotsessis. Ta on projektijuht Nordplus projektis, mille tulemusel on Sipsiku lasteaial sõlmitud koostöösuhted Islandi lasteaiaga, on toimunud mõlemapoolsed õppereisid Islandile ja Eestisse.

KIKi projektide kirjutamisega on Janika saanud lisarahastuse laste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks: on korraldanud lastele keskkonnahariduse huviringi, õppekäike nii loodusesse kui kekskonnahariduskeskustesse. Tänu projektidele on lasteaeda soetatud mikroskoope, luupe, erinevaid mõõtmisvahendeid.

Janika jaoks on väga oluline iga lapse individuaalsus, ta leiab alati lahenduse, kuidas toetada kõige sobivamal viisil lapse arengut. Liikumistegevuste läbiviimisel arvestab ta laste võimeid ja huvisid.

Janika on kuulunud ka Rapla maakonna lasteaiaõpetajate ainesektsiooni juhtgruppi, kirjutades projekte ja organiseeritud tegevusi maakonna lasteaiaõpetajatele.Tänu Janika tööle projektijuhina on lasteaed saanud õppevahendeid, mis leiavad kasutust praegu ja edaspidigi. Tänu Janika loodud erivajadustega laste liikumisringile on toetatud nende laste arengut ja edusammud on märgatavad.

Alamkategooriaid