download

Kinnitatud

Hoolekogu koosolekul 27.04.2015

Kohila lasteaed Sipsik kodukord

  1. Üldsätted

1.1 Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.4 Lasteaed on avatud E – R   7.00-18.30

1.5 Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale (31.12), Eesti Vabariigi aastapäevale (23.02), võidupühale (22.06) ja jõululaupäevale (24.12) eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

       2.   Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust (soovitavalt enne 08.30) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt kirjalikult volitatud esindajale.

2.4. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.5. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat kuni 1 tund peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.6. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

       3.   Lapse tervis ja heaolu

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, menüüd, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteaias käib laps, kelle terviseseisund lubab tal osa võtta tegevustest ja igapäeva toimingutest.

3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse haigestumisest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.4. Lapse tõsise terviserikke või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud juhiste järgi üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.8. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.9. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemisnõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.10. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (nt. kamm, taskurätt,vahetuspesu jne).

3.11. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga, kindlalt jalas püsivaid ja jalga toetavad jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

3.12. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.13. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre ja teisi ohtlikke detaile.

3.14. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad. Võimlemistunni ajal on lapsel seljas spordiriided, võimlemisussid või „piduritega“ sokid.

3.15. Segaduste vältimiseks peavad lapse riided ja jalanõud olema markeeritud lapse nimega.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

       4.   Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias keskkonna, mis on ohutu ja turvaline.

4.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. On võetud kasutusele meetmed, et laste iseseisev väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ei ole võimalik. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja neid saatvad täiskasvanud helkurvestides.

4.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.

4.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.13. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.14. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5. Lasteaiatasu

5.1. Toiduraha tasub lapsevanem eelneva kuu eest vallavalitsuse arve alusel hiljemalt iga kuu viimaseks kalendrikuu päevaks vallavalitsuse pangaarvele.

5.2. Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja juhul, kui arve on tasumata kaks kuud.

5.3. Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustuskulu ümberarvestus alates teisest päevast, välja arvatud juhul kui lapsevanem teatas puudumisele eelneval tööpäeval hiljemalt kella 16 - ks lapse puudumisest.

5.4. Toiduraha ja/või kohatasu soodustust on võimalik saada põhjendatud avalduse alusel. Avaldusi on võimalik esitada 1. oktoobriks ja 1. veebruariks.

5.5. Lapsevanemal on võimalik loobuda valitud toidukorrast avalduse alusel pikemaks perioodiks (vähemalt 1 kuu).

5.6. Kui Kohila valla lasteaedades käib ühest perest kaks või enam last, siis lapsevanema avalduse alusel on õigus saada osalustasu soodustust. Vabas vormis avaldus esitada lasteaia direktorile.

5.7. Lapsevanema avalduse alusel on võimalus lapsele määrata osaajaline koht.