download

2018/2019 õppeaasta eesmärk:  

Projektõppe rakendamine õppeprotsessis ning laste arengu toetamine läbi õuesoleku aja efektiivsema kasutamise (igapäevategevuste õue viimine, loovate mänguvõimaluste pakkumine)

Kohila lasteaia Sipsik õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava ja lasteaia õppekava alusel. Kohila Sipsiku lasteaia õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetegevus ning mida analüüsitakse ja täiendatakse vajadusel iga aasta kevadel. Lasteaed on avatud 7.00-19.00, kl 18.00-19.00 on avatud valverühmad.  Õppe-kasvatustegevus Kohila Sipsiku lasteaias toimub eesti keeles. Võimalusel komplekteeritakse rühmad arvestades laste vanust 1. oktoobri seisuga. Rühmaõpetajad koostavad päevakava, mille koostamisel arvestatakse laste vanust. Rühma päevakavas sisaldub puhke- ja ärkvelolekuaeg, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ja planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Õpetaja võib teha päevakavas muudatusi, kui need tagavad õppe-kasvatustöö parema korralduse. Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel eelistatakse tööd väikestes gruppides tuginedes laste võimetele ja huvidele.

Kõik rühmad on liitunud kiusamisest vaba projektiga ning kasutavad antud metoodikat igapäevaselt.

Õpetajad kasutavad õppe- kasvatusprotsessi läbiviimiseks üldõpetuslikku tööviisi, mille aluseks on lasteaia õppekavas olevad õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Õpetajal on õigus kasutada erinevate metoodikate elemente oma töös (Hea algus, Montessori, avastusõpe, õuesõpe, aktiivõpe jne). Õppe- ja kasvatustegevused on lõimitud.

Muusika- ja liikumistegevuste algused on fikseeritud, ülejäänud õppetegevusi viib läbi õpetaja vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele.

Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub koolikohustust täitma.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

* Keel ja kõne

* Matemaatika

* Mina ja keskkond

* Kunst

* Muusika

* Liikumine

ist2_12052259-happy-cute-litte-girl-kid-reading-book-cartoon-illustration