download

Eripedagoogi tegevused lasteaias:


•    laste vaimse arengu (sh kooliküpsuse) hindamine ja iseärasuste väljaselgitamine;
•    võimaluste otsimine arengulise erivajadusega lapse toetamiseks rühma tingimustes;
•    individuaalne arendustöö;
•    abi õpetajatele lapse individuaalse arenduskava koostamisel;
•    tähelepanu- ja käitumishäiretega lapse toetamine;
•    abi kohanemisraskuse korral;
•    lastevanemate nõustamine lapse arengu ja kasvatamise küsimustes;
•     rühmaõpetajate nõustamine ja toetamine arenguliste erivajaduste küsimustes;
•    osalemine koostöövõrgustike töös;
•    arenguvestlustel osalemine;
•    vajadusel lapse suunamine täiendavatele uuringutele erialaspetsialistide juurde.